ΘβπξΔΞ𝜱ΓαΨ

Bestuur 2017-2018

Woensdag 6 september 2017 11:53

Op dinsdag 5 september is het 50e bestuur des W.S.G. Abacus als volgt gechargeerd:

 

Mariya Karlashchuk - Voorzitter en commissaris Onderwijszaken

David de Haan - Secretaris en commissaris Externe Betrekkingen

Ruben de Baaij - Penningmeester en commissaris Interne Betrekkingen

Matthias Schlottbom - Algemeen Adjunct