ΓξΔΘΨ𝜱βαπΞ

Kandidaatbestuur 2019-2020

Woensdag 24 april 2019 19:25

Het 51ste bestuur des Wiskundig Studiegenootschap Abacus heeft de eer en het genoegen om het kandidaatbestuur voor het 52ste bestuur bekend te maken. Naar alle verwachting zal deze op 3 september als volgt worden gechargeerd:

Voorzitter & Commissaris Onderwijszaken - Linda ten Klooster

Secretaris & Commissaris Interne Betrekkingen - Martijn ter Steege

Penningmeester - Sanne Oude Veldhuis

Commissaris Externe Betrekkingen - Marjolein Bolten

Algemeen Adjunct - Tugce Akkaya