𝜱ΨπξβΘΔΞαΓ

Bestuur 2016 - 2017

Woensdag 7 september 2016 14:54

Op dinsdag 6 september jl. is het 49ste bestuur des W.S.G. Abacus als volgt gechargeerd:

 

Lotte Weedage - Voorzitter
Maaike van de Ven - Secretaris & commissaris Externe Betrekkingen
Wouter van Harten - Penningmeester & commissaris Boekverkoop
Steven Horstink - Commissaris Interne Betrekkingen & commissaris Onderwijs
Wilbert Rossi - Algemeen Adjunct