α𝜱πΔΨξΓβΞΘ

Constitutieborrel 52e bestuur

Waar: Abscint & MBasement

Woensdag 4 september 2019 van 16:00 tot 19:00

Geef je op als pedel om het nieuwe bestuur te beschermen!