∂𝜱π∃∮≝ℝ∈⊻αΓ√∢∑ΘΨ⫸ℚΔξ≼⊆Ξ∅∀∾βℵ⨂∞

Week 03 (2022) Vorige week | Volgende week

Dinsdag 18 januari 2022

Studieavond @ Carré 2N

Dinsdag 18 jan 2022 van 17:30 tot 22:00

Vind wat motivatie om in de avond te studeren door samen te studeren!

Lees verder