𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

The 7th board (Board '74–'75)

Chairman
Treasurer
Secretary
Officer Excursions
General Adjunct
Member