𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Old-boards Day committee

This committee organises the Old-boards Day in the weekend after the Lustrum!

Log in to email this committee.

Committee members

  • Sjors van Baar
  • Hugo Hof
  • Daan Pluister
  • Emile van der Veer
  • Daan Velthuis
  • Luuk van der Werf