𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 29ste bestuur (Bestuur '96–'97)

Het 29ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen
Materiaalcommissaris
Algemeen Adjunct