𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 30ste bestuur (Bestuur '97–'98)

Het 30ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen
Boekencommissaris
Algemeen Adjunct