𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 31ste bestuur (Bestuur '98–'99)

Het 31ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen
Materiaalcommissaris
Algemeen Adjunct