𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 32ste bestuur (Bestuur '99–'00)

Het 32ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Voorzitter
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken
Algemeen Adjunct