𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 33ste bestuur (Bestuur '00–'01)

Het 33ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Mooi lila is niet paars
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken
Algemeen Adjunct