𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 34ste bestuur (Bestuur '01–'02)

Het 34ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Hoezo grijs?
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken
Algemeen Adjunct