𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Het 46ste bestuur (Bestuur '13–'14)

Het 46ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Wil je snel, ga dan alleen, wil je ver komen ga dan met zijn allen
Voorzitter
Secretaris & Commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester & Commissaris Boekverkoop
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken
Algemeen Adjunct