𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 49ste bestuur (Bestuur '16–'17)

Het 49ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Turbo, Turbo!
Voorzitter
Secretaris & commissaris Externe Betrekkingen
Penningmeester & commissaris Boekverkoop
Commissaris Interne Betrekkingen & commissaris Onderwijszaken
Algemeen Adjunct