ΓβπξΘΔαΨ𝜱Ξ

Bestuur '16–'17

Het 49ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Turbo, Turbo!
Voorzitter
Secretaris & commissaris Externe Betrekkingen
Penningmeester & commissaris Boekverkoop
Commissaris Interne Betrekkingen & commissaris Onderwijszaken
Algemeen Adjunct