𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 50ste bestuur (Bestuur '17–'18)

Het 50ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Three is a charm!
Voorzitter & commissaris Onderwijszaken
Secretaris & commissaris Externe Betrekkingen
Penningmeester & commissaris Interne Betrekkingen
Algemeen Adjunct