𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 54ste bestuur (Bestuur '21–'22)

Het 54ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Aba, yip yip!
Voorzitter en Commissaris Onderwijszaken
Secretaris en Commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct