𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Het 55ste bestuur (Huidig bestuur)

Het 55ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Yaba daba doo!
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen en Commissaris Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct