αξΓΨβ𝜱ΘπΔΞ

Het 52ste bestuur (Huidig bestuur)

Het 52ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Continue with the time!
Voorzitter en Commissaris Onderwijszaken
Secretaris en Commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct