Ξ𝜱ξΔβπαΨΘΓ

Huidig bestuur

Het 52ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Continue with the time!
Voorzitter en Commissaris Onderwijszaken
Secretaris en Commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct