𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

EWI-Tripcommissie

Deze commissie gaat samen met Inter-Actief, Scintilla en Proto in het hemelvaartsweekend een reis organiseren.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Sven van Dokkum