𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Onderwijscommissie

Waar andere commissies veel gezelligheidsactiviteiten organiseren, organiseert de onderwijscommissie de iets serieuzere activiteiten voor Abacus. In samenwerking met de Commissaris Onderwijszaken worden meerdere activiteiten per kwartiel geregeld. Elk kwartiel is er een Mathematisch Café, waar een docent, PhD'er of student onderzoek of recreatieve wiskunde presenteert. Wordt er een medewerker professor, dan wordt hij of zij geïnterviewd tijdens een Bolletje Prof. Ook wordt af en toe een medewerker waar studenten meer van af willen weten geïnterviewd tijdens een Onderzoeker Onderzocht.

De knaller is eens per jaar de Onderwijsweek. Dan organiseert de Onderwijscommissie een week vol activiteiten. Een Mathematisch Café, de Technische Wiskunde Onderwijsprijs (TWOP, van de drie genomineerde docenten wordt de beste gekozen aan de hand van een korte presentatie), een Onderwijsborrel, een Onderwijsactiviteit en ten slotte nog een lezing.

De Onderwijscommissie vergadert gemiddeld eens per week. Het is een erg informele commissie, dus de vergaderingen zijn erg gezellig. Wanneer je lid bent van de Onderwijscommissie ben je bezig met activiteiten organiseren, contact houden met docenten en sprekers en het bedenken van leuke onderwijsactiviteiten of –lezingen. 

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

 • Renske Idzenga
  Prez
 • Lavinia Lanting
  Treasurer
 • Erik Leering
  Officer Cake Affairs & Promotional Affairs
 • Marieke Snoeren
 • Tim Zijlstra
  Secretary