𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Kascommissie

Deze commissie zorgt ervoor dat alle boekhouding van de penningmeester gecontroleerd wordt zodat alles netjes op orde blijft. De meeste leden van deze commissie zijn oud-penningmeester van Abacus, zodat ze de huidige penningmeester zo goed mogelijk kunnen helpen. Toch wordt er soms iemand lid van de KasCo omdat hij of zij de financiën van Abacus erg interessant vindt en hier graag mee wil helpen.

De KasCo wordt altijd aangesteld op de wissel-ALV in september. Mocht je interesse hebben om bij de KasCo te komen, neem dan even contact op met het bestuur.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Fleur van Alphen
  • Emma Donkers
  • Sem Geerts
  • Sanne Oude Veldhuis
  • Eline Peeters
  • Daan Pluister
  • Martijn ter Steege