𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Gala commissie

Deze commissie orginiseerd samen met Inter-Actief , Scintilla en  Proto een prachtig gala in 2023.

Log in om deze commissie te e-mailen.

Leden

  • Anna Hovenkamp
    Logistical Affairs