𝜱Δ⨂∅≼⫸ℝΓ∈Ξ∑ΨβαΘπℚ∃ξ∀∂√∾∮⊆⊻ℵ∢∞≝

Het 35ste bestuur (Bestuur '02–'03)

Het 35ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Mooi groen is niet lelijk
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen & Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct