𝜱Ψ∾∃√ΔΓ∈Θ⫸∑∢∅∀ξ⊆⨂ℝℚΞ∂β∞⊻α≼π≝∮ℵ

Het 38ste bestuur (Bestuur '05–'06)

Het 38ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Fris & Fruitig
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken
Algemeen Adjunct