𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 42ste bestuur (Bestuur '09–'10)

Het 42ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Geen paniek!
Voorzitter
Secretaris & commissaris Externe Betrekkingen
Penningmeester & commissaris Boekverkoop
Commissaris Interne Betrekkingen & Onderwijszaken
Algemeen Adjunct