ΨΞΔΓβπΘξα𝜱

Bestuur '15–'16

Het 48ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Zo niet, dan toch!
Voorzitter & commissaris Onderwijszaken
Secretaris & commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester & commissaris Boekverkoop
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct