𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 36ste bestuur (Bestuur '03–'04)

Het 36ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Grootsch en meeslepend
Voorzitter
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen & Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct