βαΘπξΞΓΨΔ𝜱

Bestuur '14–'15

Het 47ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Spreken is zilver
Voorzitter
Secretaris & Commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken & Commissaris Boekverkoop
Algemeen Adjunct