𝜱ΔΓΞΨβαΘπξ

Het 40ste bestuur (Bestuur '07–'08)

Het 40ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Gaan met die Banaan
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen & Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct