𝜱βαΔξΞπΘΨΓ

Bestuur '08–'09

Het 41ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Dat varkentje gaan we wassen!
Voorzitter
Secretaris en Commissaris Boekverkoop
Penningmeester
Commissaris Interne Betrekkingen en Onderwijszaken
Commissaris Externe Betrekkingen
Algemeen Adjunct