π𝜱ΨΔξΘβαΞΓ

Bestuur '12–'13

Het 45ste bestuur des W.S.G. Abacus.
Huub huub barbatruc!
Voorzitter
Secretaris en commissaris Interne Betrekkingen
Penningmeester
Commissaris Externe Betrekkingen
Commissaris Onderwijszaken en commissaris Boekverkoop
Algemeen Adjunct